1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die onderstreept zijn, hebben de betekenis van de onderstreepte woorden zoals deze hieronder in artikel 1 worden gedefinieerd.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die klant interactief doorloopt op de website, om een product te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Appeltje.
1.4 Partijen: Appeltje en Klant gezamenlijk.
1.5 Website: de website van Appeltje, te vinden onder de URL: appeltje.nl
1.6 Product: producten, welke op de website worden aangeboden, die de klant kan bestellen.
1.6 Versproduct: vers- en/of gekoelde-producten, welke op de website worden aangeboden, die de klant kan bestellen.
1.7 Overeenkomst: Overeenkomst inzake de koop en levering van product en/of versproduct.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst. Bij ontevredenheid over een product of versproduct, of om andere reden, breng ons dan binnen 12 uur na ontvangst van product en/of versproduct op de hoogte van uw klacht (via het contactformulier). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om gezamenlijk een passende oplossing te vinden. Versproducten nemen wij nooit retour.
2.2 Toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitgesloten.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De op de website aangeboden producten en versproducten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard.
3.2 In het geval dat de overeenkomst een abonnement op de levering van producten betreft, dan is dit abonnement per maand opzegbaar door zowel klant als Appeltje. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 6 dagen voor de eerste levering van de volgende maand. Deze termijn wordt ook gehanteerd bij wijzigingen in een abonnement.
3.3 Appeltje garandeert niet dat het aanbod, omschrijving, prijs of andere informatie zonder fouten en/of vergissingen is. Druk-, zet- en typfouten zijn dan ook voorbehouden en kunnen grond zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet tot stand te laten komen. Indien Appeltje hiertoe besluit zullen wij dit zo spoedig mogelijk aan de klant laten weten per e-mail.
3.4 Indien, in laatste regel van lid 3.3 bedoeld, de overeenkomst niet of gedeeltelijk tot stand komt of dat de overeenkomst volledig ontbonden wordt, draagt Appeltje er zorg voor vooruitbetaalde bedragen terug te betalen. Appeltje houdt ten alle tijde het recht wel geleverde producten en/of versproducten in mindering te brengen van het terug te betalen bedrag. Terug betaling zal geschieden binnen wettelijke termijn.  
3.5 Appeltje heeft het recht elke overeenkomst op te zeggen als de klant zich niet aan de bepalingen houdt van deze voorwaarden.
3.6 Indien er producten en/of versproducten op de website worden aangeboden die alcohol bevatten zullen wij vragen een copy van id naar ons te sturen via het contactformulier. Naam, geboortedatum, afgifte datum en plaats van afgifte moeten leesbaar zijn. Ook dient de naam overeen te stemmen met de naam van de klantgegevens. Op het moment dat er een goedkeuring door Appeltje heeft plaats gevonden zullen verstrekte gegevens worden vernietigd.

4. Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4.2 Appeltje is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Klant kan gebruikmaken van de op de website aanwezige betaalmethoden.
4.4 Appeltje heeft bevoegdheid om alle op de website aanwezige betaalmethoden te gebruiken.
4.5 In geval van betaling op rekening dient deze voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde datum/termijn.

5. Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
5.2 Indien de levering, geheel of gedeeltelijk, niet binnen 48 uur na geplande levering wordt gedaan, zal Appeltje niet geleverde vergoeden. Er zal alleen vergoeding plaats vinden na tijdige melding, ook zal de melding na waarheid moeten gelden. Betaling zal binnen wettelijke termijn geschieden.
5.3 Indien de klant niet op het opgegeven adres aanwezig is, zal er geen nieuw bezorg moment plaats vinden. Dit geeft geen recht tot ontbinden van de overeenkomst. De klant heeft hierdoor geen recht op vergoeding.

6. Reclameren

6.1 Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van het product en/of versproduct niet voldoen aan de overeenkomst treedt de Klant in overleg met Appeltje. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, wordt de levering niet door de klant teruggestuurd naar Appeltje. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

- Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Appeltje binnen 48 uur na levering via het contactformulier heeft laten blijken.
- Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop klant reclameert.
- Klant duidelijkheid kan gegeven over de gebreken en dit kan bewijzen.
6.2 Indien blijkt dat de reclamatie terecht is zal Appeltje overgaan tot vergoeding.
6.3 Vergoeding vindt plaats in overleg tussen de partijen. Maar altijd binnen de wettelijke kaders.

7. Overdracht van Rechten

7.1 Rechten van de partijen uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

8. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 De toepassing van het Weens koopverdrag is uitgesloten.
8.3 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9. Overige bepalingen

9.1 Appelte is te allen tijde bevoegd de Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen. De nieuwe Algemene Voorwaarden worden na 6 maanden ook toegepast op bestaande overeenkomsten.
9.2 Indien en voor zover er voor de bestelprocedure door Appeltje inloggegevens zijn verstrekt, draagt klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
9.3 Door de klant verstrekte gegevens, voor het tot stand komen van een overeenkomst, dienen zorgvuldig door de klant te worden gecontroleerd. Appeltje zal niet over gaan tot welke vorm van vergoeding als verstrekte gegevens onjuist zijn.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.